Privacyverklaring

Stand: mei 2021

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website alsmede de bijbehorende diensten en leveringen door Nieuwenhuis Infra en Service (hierna: Nieuwenhuis), kantoorhoudende aan de Burgemeester Elmersstraat 74 (1655 KJ) te Sijbekarspel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en nummer 73039071. Nieuwenhuis hecht bijzonder veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze verklaring valt te lezen welke gegevens Nieuwenhuis zal verzamelen, verwerken en/of gebruiken als onderdeel van haar dienstverlening en voor welke doeleinden dit plaatsvindt.

Nieuwenhuis zal alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken met inachtneming van de toepasselijke Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. De verwerking van de persoonsgegevens zal vereist zijn voor de uitvoering van een overeenkomst dan wel ten behoeve van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien nodig en voor zover vereist zal Nieuwenhuis expliciet uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we toestemming afleiden uit uw acties en gedrag. Voorts kan het voorkomen dat Nieuwenhuis u vraagt om aanvullende toestemming te verlenen indien we dat nodig mocht zijn om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen.

U bent niet verplicht om toestemming te verstrekken, maar als u besluit deze niet te geven kan het voorkomen dat uw deelname aan bepaalde activiteiten en/of diensten ofwel informatievoorzieningen worden beperkt. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van dit Privacyverklaring.

Aard, omvang en doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens
U kunt de website van Nieuwenhuis bezoeken en informatie verkrijgen zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Tijdens een dergelijk bezoek aan de website blijft u anoniem en zullen slechts de verbindingsgegevens, zoals de datum, de tijdsduur danwel de naam van uw internetprovider, die door uw internetbrowser worden verzonden tijdens het bezoek, door Nieuwenhuis worden gebruikt zonder dat hieraan persoonlijke gegevens afgeleid kunnen worden.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Nieuwenhuis, waaronder het het verstrekken van aanvullende informatie, het uitbrengen van offertes danwel het totstandkomen en uitvoeren van een overeenkomst, is het voor Nieuwenhuis noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Het verstrekken van persoonsgegeven geschiedt vrijwillig, dit kan het geval zijn indien u een van de de aangeboden diensten op de website of de applicatie gebruikt, indien u zich registreert op de  website, aanmelding voor de nieuwsbrief, enz. Deze persoonsgegevens kunnen onder andere – maar niet limitatief – het navolgende omvatten:

 1. Naam;
 2. Adres;
 3. E-mailadres;
 4. Telefoonnummer;
 5. Eerdere aanmeldingen;
 6. Gegevens ten aanzien van een aanmelding, bestelling en/of levering.

Nieuwenhuis verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door haar geëxploiteerde website en/of overige diensten:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 2. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 3. indien er een verplichting tot betaling is ontstaan, om te factureren. Financiële gegevens publiceert Nieuwenhuis nooit op haar website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer de verplichting tot betaling uitblijft voor producten of diensten kan Nieuwenhuis bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
 4. om haar (mobiele) websites, eventuele apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen danwel om fraude tegen te gaan;
 5. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van de websites van Nieuwenhuis én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Nieuwenhuis bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Indien Nieuwenhuis bij uitvoering van haar contractuele verplichting gebruik maakt van derden (bijv. onderaannemers, betalingsdienstaanbieders) zullen zij slechts de nodige gegevens ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering. Deze partijen zijn verplicht de persoonsgegevens conform dezelfde voorwaarden te beschermen.

Voor zover Nieuwenhuis gegevens zal gebruiken voor een doel dat uw toestemming vereist volgens wettelijke vereisten, vraagt zij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken en/of toekomstig gebruik hiervan verbieden. Binnen het toepassingsgebied van de wettelijke bepalingen kan Nieuwenhuis gebruik maken van pseudoniemprofielen voor het doel van reclame, marktonderzoek en de verbetering van haar diensten, met dien verstande dat u geen gebruik heeft gemaakt van uw wettelijk recht om tegen een dergelijk gebruik van uw gegevens bezwaar te maken.

Informatie en verwijdering

U heeft het recht de persoonsgegevens die Nieuwenhuis bewaart alsmede de instellingen van uw gebruikersaccount dan wel uw pseudoniem te allen tijde kosteloos in te zien en deze aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt uw toestemming voor het gebruik van de vrijwillig verstrekte gegevens te allen tijde intrekken. Daarnaast heeft u het recht om onjuiste gegevens te wijzigen, te blokkeren of te verwijderen. Voorts heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen het voortbestaan van uw persoonsgegevens voor de toekomst dan wel het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Nieuwenhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Nieuwenhuis via info@nieuwenhuisinfraenservice.nl.

Daarnaast kunnen rechtbanken, Openbare Ministeries of andere wettelijk bevoegde autoriteiten op wettelijke basis gegevens opvragen of informatie eisen. In geval van vragen, dringende verzoeken omtrent aanpassen en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wendt u zich zo spoedig mogelijk tot Nieuwenhuis via info@nieuwenhuisinfraenservice.nl.